از بالا نگاه کردن یعنی گذشته و آیندۀ هر چیزی را دیدن و ملاحظۀ اطراف را کردن. از بالا نگاه کردن یعنی غرق جزئیات نشدن. اگر به هر علاقۀ افراطی در دل خود از بالا نگاه کنیم، سرد خواهد شد و اگر به هر کینه و ناراحتی از بالا نگاه کنیم آرام میشویم. باید از بالا نگاه کردن را تمرین کنیم.