پیامبر اکرم(ص):
هر کس سرپرست ده نفر شود، اما رفتارش با آنها عادلانه نباشد روز قیامت بیاید در حالی که دست و پا و سر او در سوراخ تبری باشد.عقاب الاعمال صدوق/ص592
رعایت عدالت بویژه در مدیریت،از مهمترین ارکان مدیریت است که عدم رعایت آن علاوه بر آثار مخرب دنیوی عواقب اخروی دارد.