امام علی علیه السلام:
نرمی و مدارا با مردم، نشانه خردمندی است. غررالحکم
زیر دستان هم جزو مردم هستند و کنار آمدن با آنها، نشانه قدرت مدیریت ماست.