ازامام علی(ع):
حضرت به کارگزارانش نوشتند:(در نگارش) قلمها را ریز کرده و سطرها را به هم نزدیک نمائید، کلمات و القاب زائد را برداشته و از زیاده نویسی اجتناب کنید، که اموال مسلمین نبایستی متحمل ضرر شود. وسائل الشیعه
اولین درس برای هر مدیر، صرفه جویی حتی در امور به ظاهر جزئی است.