فهمیده ام ز حکمت ایوان آینه/
اینجا دل شکسته سبب ساز مى شود