فیض زلال فیضیه... دارالشفای عشق/
یک جرعه بود حوزه ی قم از سبوی تو..
لبخند مهربان تو بانو سرود نیست/
پر کرده حجم شعر مرا عطروبوی تو...