اولین درس امام صادق علیه السلام برای ما منتسبین به ایشان باید استمرار جهاد ومبارزه خستگی ناپذیر باشد و همان استمرار مبارزه بود که شعله مقدس فکر آن حضرت را تاامروز دردنیا نگه داشت.
رهبرانقلاب67.3.20