بمب که منفجر شد، قبل از بیهوشی کامل، احساس کردم مرگ در مقابلم است؛ کاملا در مرز عالم برزخ. درآن حال، انسان دستاویزی جز خدا ندارد...احساس میکند مثل پر کاهی بین زمین و آسمانست. این انقطاع را حس کردم...این حالات فرصت خوبیست برای انسان: همان «تاکه با لطف تو پیوندم زنند». انسان وقتی میخواهد درختی را هم پیوندبزند، آنرا مجروح میکند تابتواند پیوند بزند.
79.2.10