انتظار یعنی ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم. فکر نکنیم چون امام زمان خواهدآمد، امروز وظیفه ای نداریم. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه گیری نیست. اگر ما سرباز ایشانیم، باید خود را برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی آماده کنیم.
رهبرانقلاب81.7.30